Algemeen

Werkwijze

Aanmelden kunt u zelf of via de huisarts. U kunt via de contactpagina een bericht achterlaten, of direct een mailtje sturen. Bent u verwezen via de huisarts dan kan de behandeling vallen onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt dan vergoed  vanuit de basis verzekering en verrekend met uw openstaande eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is.  Alleen als er sprake of een vermoeden van een DSM-V stoornis is, is er toegang tot de Generalistische Basis GGZ en wordt de zorg vergoed. De huisarts maakt die inschatting. 

Heeft u geen verwijzing, dan kan de behandeling vallen onder Psychosociale zorg. Deze wordt dan (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe en waar u verzekerd bent. 

Bij Zuyver Psychologie wordt geen behandeling in de Specialistische GGZ aangeboden.

De intake fase neemt meestal 1-2 gesprekken in beslag. De gesprekken duren drie kwartier en zijn er op gericht om het probleem en de hulpvraag te verhelderen. Na de intake fase zal een voorstel besproken worden over hoe het probleem behandeld gaat worden. Dit voorstel wordt vastgelegd in een behandelplan. Na de intake en na afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan naar de verwijzer/huisarts.  Na afsluiting van de behandeling zal een verslag van de behandeling gedurende 20 jaar worden bewaard, zoals vastgelegd is in de wet. U kunt als cliënt echter een verzoek doen om vernietiging hiervan.

U wordt verzocht tijdens het eerste gesprek uw eventuele verwijsbrief en een geldige identiteitskaart (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Deze informatie is wettelijk vereist om een behandeling te kunnen starten.

Praktisch

De praktijk is onderdeel van het Therapeuticum Utrecht (Dekhuyzenstraat 60 in Utrecht). De praktijk beschikt over een wachtruimte. Gesprekken duren 45 minuten. Na afloop van de behandeling worden de kosten met de zorgverzekeraar verrekend, of direct aan u gefactureerd via Famed. Onvergoede zorg kost 95 euro per gesprek.  Gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur worden u kosten in rekening gebracht (70 euro). Ook als u zonder bericht niet verschijnt (no show) brengen wij 70 euro in rekening.

Wachttijden

Momenteel is er een wachttijd van 8 weken tot eerste gesprek en start van de behandeling.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Als u besluit in psychologische behandeling te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en de psycholoog. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Via onderstaande link kunt u deze inzien.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de door de psycholoog geleverde zorg, dan kunt u dit in eerste plaats met haar bespreken. Indien dit voor uw gevoel onvoldoende naar tevredenheid verloopt dan kunt u via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen een beroep doen op een bemiddelaar. Via deze vereniging kunt u eventueel ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

zie https://lvvp.info/

Beroepscode voor psychologen

De vrijgevestigde GZ psycholoog is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor psychologen. Deze kunt u vinden op de site van Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen via onderstaande link.

https://lvvp.info/

Geheimhouding van uw gegevens

Een GZ psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dat betekend dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat er in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegevens. Zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent. 

Als het gaat om doorverwijzing of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (bv huisarts, psychotherapeut, psychiater, psycholoog) mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Als u dat wilt kunt u de informatie eerst zelf inzien.

Crisis of afwezigheid

Er is geen crisishulp mogelijk binnen Zuyver Psychologie. Als er een crisissituatie ontstaat kunt u contact opnemen met de huisarts, en buiten kantoor uren met de huisartsenpost, doorverwijzing naar de crisisdienst loopt ook via de huisarts of huisartsenpost. 

Bij afwezigheid van de psycholoog door ziekte  of vakantie en het niet goed met u gaat kunt u contact opnemen met een waarnemend psycholoog van SPEL Amersfoort. Zie de website www.spelamersfoort.nl of met de huisarts